Hiệu quả từ sự đồng thuận

04:40 PM - 20/05/2019

BPO - Ngày 10-4-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 999-QĐ/TU về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và quyết định trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho toàn thể cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên trong toàn thị xã và tạo được sự đồng thuận cao. Dư luận cho rằng đây là nghị quyết, quyết định hết sức đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của đất nước và địa phương. Chính vì vậy, sau gần một năm thực hiện Đề án 999 ở Phước Long đã mang lại những hiệu quả thiết thực và đáng khích lệ.

Tinh gọn bộ máy sau hợp nhất, sáp nhập

Thực hiện Đề án 999, đến nay Thị ủy Phước Long đã thực hiện nhất thể hóa 5 chức danh cấp trưởng: Bí thư Thị ủy kiêm Chủ tịch HĐND thị xã; Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã; Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch UBMTTQ VN thị xã; Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã; Chủ nhiệm UBKT kiêm Chánh Thanh tra thị xã. Đồng thời, việc giảm chức danh cấp phó theo đúng quy định của một số cơ quan sau khi hợp nhất sẽ tiếp tục thực hiện trong năm tiếp theo.

Về hợp nhất, sáp nhập lại các cơ quan, Phước Long đã tiến hành hợp nhất Phòng Nội vụ và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, giảm được 1 đầu mối, 1 chức danh, biên chế cấp trưởng. Hợp nhất Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh, Trung tâm văn hóa thể thao, Nhà thiếu nhi thành Phòng Văn hóa - Thông tin. Qua đó, giảm 3 đầu mối, 3 chức danh cấp trưởng, 1 chức danh cấp phó. UBND thị xã đã ban hành quyết định bổ nhiệm 1 trưởng phòng và thực hiện quy trình bổ nhiệm phó 3 phòng trong thời gian tới.

Hợp nhất Văn phòng Thị ủy và Văn phòng HĐND-UBND thị xã thành Văn phòng Cấp ủy - HĐND, UBND thị xã và bố trí 1 Chánh văn phòng, 5 Phó chánh Văn phòng. Với việc hợp nhất này, Thị ủy, HĐND - UBND dùng chung một lịch công tác, giảm được 1 đầu mối, 1 chức danh chánh văn phòng, 1 chức danh quản trị, 1 chức danh công nghệ - thông tin. Thành lập Văn phòng khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã do đồng chí Phó chủ tịch Thường trực MTTQ thị xã làm Chánh văn phòng, thành viên là các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phước long đã thực hiện việc bãi bỏ phòng y tế, giao cho Văn phòng cấp ủy – HĐND-UBND thị xã phối họp với Trung tâm y tế tham mưu cho UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn thị xã Phước Long. Giải thể Hội Đông y, đưa chức năng này về khoa y học cổ truyền thuộc Trung tâm Y tế. Sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ và phòng y tế vào Trung tâm Y tế, bố trí chức năng Dân số - KHHGĐ là 01 phòng của Trung tâm Y tế. Qua đó, giảm được 2 đầu mối, 2 chức danh lãnh đạo, hiện nay bố trí 1 giám đốc và 3 phó giám đốc.

Thị xã cũng đã tiến hành sáp nhập Trạm Khuyến nông, Trạm trồng trọt bảo vệ thực vật, Trạm chăn nuôi - thú y thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và đã giảm được 2 đầu mối, 2 chức danh cấp trưởng. Phước Long cũng đang thực hiện xã hội hóa Xí nghỉệp Công trình đô thị: Trước mắt thị xã đã chỉ đạo thí điểm xã hội hóa việc thu gom rác thải ở 4 phường trọng điểm và sẽ nhân rộng mô hình xã hội hóa thu gom rác ra toàn thị xã. Hiện nay, Phước Long đã thực hiện đấu thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ và một số hạng mục khác... Về xây dựng các đơn vị tự chủ về kinh phí, Phước Long đã xây dựng các đơn vị tự chủ về kinh phí là Ban quản lý xây dựng thị xã tự chủ 100%; công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế tự chủ 60% và Xí nghiệp Công trình đô thị từng bước xã hội hóa.

Đối với cấp xã, phường, ở Phước Long hiện có 3/7 xã, phường đã thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã, phường (tỷ lệ 42,9%), 1/7 xã, phường đã thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã, phường và tiếp tục thực hiện trong năm 2019 để đạt chỉ tiêu 2/7 xã, phường thực hiện mô hình này. Hiện 7/7 xã, phường ở Phước Long đã triển khai thực hiện việc giảm người hoạt động không chuyên trách và bố trí công chức kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở xã, phường theo lộ trình đã được phê duyệt năm 2018, gồm 34/120 người, đạt tỷ lệ 28,3% và đến năm 2020 giảm đủ 50% người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường. Có 3/7 xã, phường thực hiện việc giảm 1 phó chủ tịch MTTQ phường và bố trí phó chủ tịch còn lại kiêm thanh tra nhân dân. Có 5/7 xã, phường bố trí công chức kiêm nhiệm Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng UBND và giúp việc HĐND cấp xã, phường và các xã, phường còn lại thực hiện trong năm 2019.

Đối với khu phố, thôn, ở Phước Long  hiện có 13/42 khu phố, thôn đã thực hiện mô hình Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố, thôn và 1/42 khu phố thực hiện Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT, 28/42 khu phố, thôn đang thực hiện theo lộ trình và phấn đấu đến năm 2020 đạt 90% trở lên.

Kết quả thực hiện nguyên tắc “4 giảm, 4 tăng”

Việc thực hiện Đề án 999 ở Phước Long đảm bảo theo nguyên tắc “4 giảm, 4 tăng”. Về 4 giảm: Giảm đầu mối so với trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Đến nay, thị xã Phước Long đã tinh giản 14 đầu mối gồm: 3 cơ quan chuyên môn (Phòng Nội vụ, phòng Y tế, Văn phòng HĐND - UBND thị xã), 6 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm VH-TT, Đài truyền thanh, Nhà Thiếu nhi, Trạm Thú y, Trung tâm DSKHHGĐ, Trạm Trồng trọt - BVTV) và 6 tổ chức cơ sở đảng (chi bộ phòng y tế, chi bộ Trung tâm VH-TT, chi bộ Đài truyền thanh, chi bộ Hạt Kiểm lâm, chi bộ Trung tâm DSKHHGĐ, chi bộ Đội QLTT số 2).

Giảm biên chế, thị xã đã tinh giản chức danh cấp trưởng, cấp phó được 18 chức danh (14 cấp trưởng, 4 cấp phó), gồm: Phòng NV-LĐTBXH giảm 1 cấp trưởng; Phòng VH-TT giảm 3 cấp trưởng, 1 cấp phó; Phòng Y tế giảm 1 cấp trưởng, 1 cấp phó; Trung tâm DSKHHGĐ giảm 1 cấp trưởng, 1 cấp phó; Trung tâm DVNN: 2 cấp trưởng; Văn phòng cấp ủy giảm 1 cấp trưởng; Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND thị xã, giảm 1 cấp trưởng; Trưởng BTG Thị ủy kiêm Giám đốc Trung tâm BDCT thị xã, giảm 1 cấp trưởng; Trưởng ban Dân vận Thị ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQVN thị xã giảm 1 cấp trưởng; Giảm 1 Phó chủ tịch HĐND thị xã, giảm 1 cấp phó; Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng NV-LĐTBXH, giảm 1 cấp trưởng; Chủ nhiệm UBKT kiêm Chánh Thanh tra thị xã giảm 1 cấp trưởng.

Việc tinh giản do thực hiện nhất thể hóa chức danh cấp xã có 4 người (1 Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã, phường; 3 Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã, phường). Tinh giản do nhất thể hóa chức danh ở khu dân cư có 14 người (13 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố, thôn; 1 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận). Tinh giản người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường: 34 người (Long Thủy giảm 3 người, Sơn Giang giảm 8 người, Phước Bình giảm 6 người, Long Phước giảm 5 người, Thác Mơ giảm 4 người, Phước Tín giảm 2 người, Long Giang giảm 7 người). Như vậy, tổng cộng Phước Long đã tiết kiệm chi thường xuyên khoảng 8.225.131.000 đồng/năm nhờ tinh giản biên chế.

Về 4 tăng là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo phân cấp, phân quyền; tăng cường phân cấp quản lý cán bộ; tăng chất lượng cung cấp dịch vụ phục vụ doanh nghiệp, nhân dân.

XT

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này