KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19-8-1945 - 19-8-2017)

Sức mạnh đoàn kết - bài học từ thành quả Cách mạng tháng Tám

05:20 AM - 19/08/2017

BP - Cùng cả nước, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Bình Phước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. 72 năm trước, cuộc Cách mạng tháng Tám đã được ghi vào lịch sử như cột mốc mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trải qua mấy ngàn năm đấu tranh giữ nước, Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cuộc vùng dậy đáng ghi nhớ của dân tộc ta, thể hiện đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cộng đồng, tầm cao trí tuệ dân tộc hòa quyện cùng học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 là minh chứng hùng hồn nhất, rõ nét nhất về lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Với mỗi người dân Việt Nam, lòng tin vào chiến thắng đã chắp cánh để chấp nhận gian khổ, hy sinh, nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Nhân dân vùng lên cướp chính quyền ở Bắc Bộ phủ, tháng 8-1945 - Ảnh: Tư liệu

Tiếp nối truyền thống và phát huy thắng lợi vẻ vang của Cách mạng tháng Tám, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại những thắng lợi đã qua, chúng ta càng thấy tầm vóc vĩ đại của Cách mạng tháng Tám. Trước yêu cầu phát triển, trước những thời cơ cũng như nguy cơ của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng ta xác định 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam hiện nay là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, nhiệm vụ trước tiên là phải chăm lo xây dựng đất nước mạnh lên về mọi mặt, ngăn ngừa sự chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa được Đảng xác định là nhiệm vụ trung tâm.

Thấm nhuần tinh thần đó, từ khi tái lập tỉnh đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân Bình Phước đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn vươn lên giành những thắng lợi trong công cuộc xây dựng và phát triển Bình Phước thành một tỉnh giàu về kinh tế - xã hội, mạnh về quốc phòng - an ninh. Đặc biệt trong năm 2017, dù tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách như giá các mặt hàng nông sản xuống thấp, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa trái mùa, dịch bệnh trên cây trồng đã làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng những cây trồng chủ lực của tỉnh như hồ tiêu, điều, cao su; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể và phá sản nhiều. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã bám sát và cụ thể hóa các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cùng sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm của tỉnh đã đạt kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu đạt và tăng so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực kinh tế, sản xuất công nghiệp tăng 10,07%; thương mại - dịch vụ tăng 15,3%; kim ngạch xuất khẩu tăng 19,26%. Đặc biệt thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 54% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua đầu năm. Trên cơ sở đó, tỉnh đã quyết tâm tăng thu ngân sách năm 2017 thêm 634 tỷ đồng so với dự toán đầu năm, trong đó thu nội địa tăng 564 tỷ đồng. Về các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chất lượng giáo dục - đào tạo, dạy nghề trong tỉnh tiếp tục được nâng lên; chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững được quan tâm; các hoạt động văn hóa - thể thao phát triển, đáp ứng cơ bản nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, công tác đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm, nhất là tuyến biên giới được tăng cường. Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bình Phước với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ngày càng tốt đẹp trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Những kết quả đã nêu dù đáng phấn khởi, song vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cũng như sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp. Với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, tại kỳ họp thứ 4, trên cơ sở phân tích, đánh giá các mặt đạt và chưa đạt, HĐND tỉnh khóa IX đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại và đề ra giải pháp khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Từ niềm tự hào về những thành quả đạt được kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay và thấm nhuần sâu sắc về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của Cách mạng tháng Tám, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã có nhiều chương trình, việc làm cụ thể phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp, thành phần kinh tế... trên địa bàn tỉnh. Từ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đến lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã đều quan tâm hướng về cơ sở, thực hiện phương châm tăng cường đối thoại, lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn. Không khí đối thoại, cởi mở đang tạo nên một luồng gió mới và mang lại hiệu quả thiết thực, rõ nét trong công tác quản lý, điều hành xã hội của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, chúng ta sẽ thấy rõ ý nghĩa, bài học lịch sử của Cách mạng tháng Tám, trong đó lớn nhất là bài học về niềm tin của Đảng, chính quyền vào nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời điểm giành chính quyền từ tay thực dân Pháp, cả nước chỉ có khoảng 5.000 đảng viên. Về vật chất, vũ khí chủ yếu là tầm vông, mã tấu; đất nước đang lâm vào cảnh đói kém khiến trên 2 triệu người chết đói. Còn về mặt tinh thần hay những yếu tố khác cũng không thể nói rằng thuận lợi khi có hơn 90% số dân mù chữ. Trong hoàn cảnh đó, nếu không có sự đoàn kết thì chắc chắn không thể có sức mạnh để Đảng, quân và dân ta làm nên cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi năm 1945. Đây chính là bài học lớn nhất đối với Đảng ta. Trong hoàn cảnh khó khăn, Đảng luôn tin dân và những việc làm của Đảng cũng đã làm cho dân tin vào chính mình, tin vào cách mạng.

Cuộc sống hôm nay đang đặt ra cho Đảng ta nhiều vấn đề lớn, phức tạp, cần tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trên tinh thần đó, tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ta đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bởi Đảng có mạnh thì chính quyền mới mạnh. Với sức mạnh, niềm tin, thành quả và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám, Đảng, Nhà nước cùng các tầng lớp nhân dân sẽ nhân lên sức mạnh đoàn kết toàn dân, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, nhằm phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thảo Linh

Xem thêm: Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này