Đồng Xoài tập trung xây dựng vững chắc tiềm lực chính trị - tinh thần trong khu vực phòng thủ

09:07 AM - 25/10/2017

Đồng chí Huỳnh Quang Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài

BP - Khu vực phòng thủ (KVPT) thị xã Đồng Xoài có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở tỉnh Bình Phước hiện nay. Sức mạnh của KVPT là tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó thị xã Đồng Xoài tập trung xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, giữ vững vị trí cơ sở nền tảng trong KVPT.

Quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định số 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới, công tác xây dựng KVPT ở thị xã Đồng Xoài đã đạt kết quả quan trọng. Toàn thị xã có 52/52 ấp, khu phố xây dựng quy chế dân chủ và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Hằng năm, có từ 33-35 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh. Thị ủy đã giao chỉ tiêu phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên, tạo nguồn thanh niên nhập ngũ hằng năm của thị xã cho từng xã, phường. 5 năm qua, thị xã đã kết nạp 740 đảng viên, trong đó tỷ lệ đảng viên khối dự bị động viên đạt 12,6%, khối dân quân tự vệ đạt 33,7% (tăng 13% so năm 2012)...

Lực lượng dân quân tự vệ thị xã Đồng Xoài thường xuyên luyện tập, nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu

Cũng trong 5 năm qua, thị xã có 2.100 lượt người được giáo dục, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh. Nhờ đó, nhận thức về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chủ trương xây dựng KVPT của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, công chức, nhân dân được nâng cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tốt dân chủ và giữ vững kỷ cương xã hội trong KVPT. Trong 5 năm, thị xã Đồng Xoài đã giải quyết trên 970 hồ sơ chính sách cho các đối tượng với số tiền trên 3 tỷ 460 triệu đồng; đồng thời thực hiện tốt chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội theo quy định của pháp luật. Toàn thị xã hiện có 664 đối tượng chính sách, gồm 304 thương binh, 78 bệnh binh và 101 thân nhân liệt sĩ, 4 Mẹ Việt Nam anh hùng, 1 anh hùng lực lượng vũ trang... Hệ thống giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư tương đối toàn diện, tỷ lệ lầu hóa đạt 96,7%. Thị xã hiện có 38 trường với 690 lớp cùng 24.247 học sinh, trong đó có 13 trường đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, thị xã đã đầu tư xây mới nhà văn hóa ở các xã, phường...

Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, việc xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong KVPT thị xã vẫn còn có mặt hạn chế, như: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và người dân chưa cao, còn chủ quan, xem nhẹ việc xây dựng KVPT. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương khi triển khai còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, “thế trận lòng dân” ở một số nơi chưa được củng cố vững chắc.

Để xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong KVPT, đáp ứng yêu cầu đặt ra cần tập trung giải quyết tốt một số vấn đề cơ bản như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT. Đây là nội dung hàng đầu của tiềm lực chính trị - tinh thần trong KVPT. Mục tiêu của công tác này là nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT. Do đó, cơ quan quân sự, công an cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục quốc phòng và an ninh. Trong đó, tập trung giáo dục những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Nghị định số 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ chủ chốt các cấp cần đi sâu vào những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; tổ chức phòng thủ dân sự, động viên quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến... Nội dung trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh phải thiết thực, đa dạng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, tránh bệnh hình thức, nhàm chán. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo môi trường thuận lợi để nhân dân và lực lượng vũ trang phát huy quyền lợi, trách nhiệm trong xây dựng địa phương vững mạnh về mọi mặt; góp phần đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch.

Song song đó, cấp ủy các cấp cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở xã, phường đến thị xã, bảo đảm đủ sức lãnh đạo các lực lượng vũ trang và toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng KVPT vững mạnh toàn diện. Phải kiên quyết khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm những vướng mắc nảy sinh, không để xảy ra các “điểm nóng”. Cơ quan quân sự địa phương cần tham mưu cấp ủy trong tổ chức, hoạt động của các chi bộ quân sự xã, phường theo quy định. Phải tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương từ cơ sở đến thị xã. Mạnh dạn đưa vào nguồn những cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực; kết hợp với việc luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ được trải nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, phải thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, quy tụ sức dân để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng KVPT.

Nội dung quan trọng của xây dựng “thế trận lòng dân” là tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, các cấp ủy và chính quyền cần làm cho nhân dân hiểu rõ giữ vững an ninh chính trị trong KVPT là tạo điều kiện thuận lợi để yên tâm lao động, sản xuất, nâng cao đời sống, không bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Đội ngũ cán bộ các cấp phải đổi mới phương pháp, tác phong công tác, sâu sát cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, luôn dựa vào dân, tôn trọng nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân; kiên quyết khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa rời thực tế, thiếu sâu sát với nhân dân.

Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã Đồng Xoài cần chủ động phối hợp giúp đỡ nhân dân thực hiện tốt các phong trào: Phát triển sản xuất, giảm nghèo; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và hậu phương quân đội; giúp đỡ nhân dân phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, ổn định cuộc sống... góp phần bảo vệ vững chắc địa phương, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

H.Q.T

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này