Sáng tạo của Bù Đốp trong thực hiện Chỉ thị 05

05:50 AM - 09/08/2017

BP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đầu năm 2017 đến nay, Huyện ủy Bù Đốp đã bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để triển khai thực hiện. Từ tình hình thực tế của địa phương, trong năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất chọn 2 nội dung chỉ đạo có tính đột phá, gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án trọng tâm được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp

Xác định việc họp, hội nghị là một hình thức hoạt động, một cách thức giải quyết công việc, thông qua đó giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp trên địa bàn huyện trong năm 2017. Cụ thể, quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 19-CT/TU của Tỉnh ủy về đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có biểu hiện ngại học, ngại nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Chỉ thị số 18-CT/UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TU của Tỉnh ủy, Công văn số 330-CV/HU của Huyện ủy về tăng cường định hướng, chia sẻ thông tin trên mạng. Tăng cường chỉ đạo việc đăng ký và thực hành nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong việc tuân thủ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trong đó nhấn mạnh việc phát huy tính nghiêm túc, trách nhiệm khi tham gia hội họp; dự họp đúng thành phần, đúng giờ, góp ý thảo luận đúng trọng tâm. Phát huy vai trò của người chủ trì trong việc quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình của cuộc họp; trong điều hành, dẫn dắt thảo luận; trong giải trình, tiếp thu ý kiến; trong kết luận các vấn đề trọng tâm tại cuộc họp. Nâng cao hiệu quả, năng lực phối hợp tham mưu của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hội nghị, cuộc họp. Thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh, phê bình trường hợp thiếu nghiêm túc, thiếu tinh thần trách nhiệm khi tham dự các hội nghị... Qua đó đã từng bước khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế của nhiều năm trước liên quan đến chất lượng tổ chức hội nghị, cuộc họp.

Thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trọng tâm

Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định tiếp tục thực hiện chương trình đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy thương mại - dịch vụ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; chương trình xây dựng nông thôn mới; Dự án khu vui chơi giải trí đường sông gắn với xây dựng khu tưởng niệm các nạn nhân bị pol pot Ieng Sary sát hại; Dự án Trung tâm thương mại gắn với khu dân cư thị trấn Thanh Bình; Dự án đường Hoàng Văn Thụ nối dài; Dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân cụm xã Thiện Hưng. Đồng thời gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm tạo sự đột phá.

Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Hà Anh Dũng tặng hoa và giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh: Thanh Nga

Trên cơ sở đó, Huyện ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kế hoạch hành động số 53-KH/HU, ngày 15-5-2017 của Huyện ủy Bù Đốp về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 5-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kế hoạch hành động số 54-KH/HU, ngày 15-5-2017 của Huyện ủy Bù Đốp về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 1-11-2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nghị quyết năm 2017 và tình hình cụ thể để lựa chọn một số vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm tại địa phương, đơn vị như: Khiếu kiện, khiếu nại; giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột; đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường; giáo dục phong cách, đạo đức, lối sống; trong xây dựng đoàn kết nội bộ... để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét góp phần chuyển hóa từ nhận thức sang hành động cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn.

Phân công Huyện ủy viên dự sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp

Học tập Bác phong cách làm việc gần dân, sát dân, từ năm 2017, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên xuống cơ sở để trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, góp ý của cán bộ lão thành cao tuổi đảng, các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đã nghỉ hưu hiện sinh sống trên địa bàn huyện. Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí huyện ủy viên trực tiếp phụ trách ít nhất 1 chi bộ thôn, ấp và cùng tham gia sinh hoạt định kỳ. Việc làm này đã từng bước khắc phục, hướng đến chấm dứt bệnh quan liêu, xa rời quần chúng của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là cán bộ lãnh đạo mà qua kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vẫn có một số đồng chí còn có biểu hiện. Việc các huyện ủy viên về sinh hoạt đảng tại cơ sở cũng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, ấp vì khi có sự hiện diện, tham gia sinh hoạt của các đồng chí huyện ủy viên thì cấp ủy, người đứng đầu chi bộ phải có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, quán triệt tính nghiêm túc của các đảng viên khi tham gia sinh hoạt đảng, có sự chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt đảng; đồng thời tạo sự gắn kết giữa chi bộ nông thôn với từng đồng chí huyện ủy viên. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương. Ngoài ra, căn cứ lịch sinh hoạt định kỳ của các chi, đảng bộ trực thuộc, Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng chọn ngẫu nhiên một đơn vị để dự sinh hoạt nhằm nắm bắt tình hình triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị. Cách làm này góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy trong góp ý xây dựng và định hướng nghiệp vụ.

Xây dựng, nhân rộng  mô hình hay, cách làm hiệu quả

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn huyện thực sự lan tỏa sâu rộng trong toàn đảng bộ, quân và dân huyện Bù Đốp, Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình, cách làm hay; xem đây là một giải pháp quan trọng để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất; tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, quần chúng thi đua học tập, rèn luyện trên mọi lĩnh vực. Qua đó đã có những mô hình cụ thể, thiết thực được vận dụng hiệu quả để nhân rộng.           

Để tạo sự lan tỏa những việc làm theo gương Bác, Huyện ủy chỉ đạo hằng tuần, hằng tháng chọn gương người tốt, việc tốt nêu gương. Cách làm này chủ yếu được thực hiện trong các chi bộ thuộc khối giáo dục. Theo đó hằng tuần/tháng, các trường tổ chức chào cờ và biểu dương những giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để nêu gương qua thực hiện các phong trào như “Giúp bạn vượt khó”, “Nói lời hay làm việc tốt”, “đôi bạn cùng tiến”... Với mô hình “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội Chữ thập đỏ huyện đã kết hợp tuyên truyền và vận động 18 tổ chức, cá nhân giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống với sự hỗ trợ thường xuyên cho 41 đối tượng mỗi tháng trên 14 triệu đồng. Với Đại đội 10, Ban CHQS huyện lại xây dựng mô hình tổ công tác dân vận. Hằng tháng, đơn vị căn cứ vào nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, Ban CHQS huyện và kế hoạch công tác của Ban Dân vận Huyện ủy để triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ dân vận trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tranh thủ những ngày nghỉ tổ chức các hoạt động giúp đỡ gia đình khó khăn sửa nhà, giúp dân thu hoạch, thăm hỏi gia đình chính sách, sẵn sàng huy động lực lượng giúp dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra... Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết quân với dân một ý chí.

Bằng việc bám sát chỉ đạo của cấp trên và năng động, sáng tạo khi lựa chọn những nội dung chỉ đạo có tính đột phá trên địa bàn, Huyện ủy Bù Đốp đã từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo gương Bác trong từng cơ quan, đơn vị; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát với thực tiễn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Nguyên Thủy

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này